วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

How GREEN is our education ?

โรงเรียนวิถีพุทธต้องเน้นที่ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง ดังนั้นการใช้วัสดุธรรมชาติ คือไม้ไผ่ ดินและหินมาก่อสร้างโรงเรียนจึงคำตอบต่อแนวคิดหลักของโรงเรียน และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญของธรรมชาติและจะเกิดจิตใจที่ อนุรักษ์ธรรมชาติตามมา นอกจากนั้นการที่เด็กใช้ชีวิตและเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดธรมมชาติ ก็จะเป็นประสบการณ์ทีติดตัวพวกเขาไปจนโตเป็นผู้ใหญ่
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม